MASERATI BIRDCAGE 1960 VŮZ S PODPISEM DANA GURNEYE (LIMIT 600 KS)