MASERATI BIRDCAGE 1960 VŮZ S PODPISEM DANA GURNEYE -CMC-